Gimnazjalisto!!! Ta szkoła jest dla Ciebie!!!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku


Strona główna Archiwum Konkursy

Nauczyciele Dla maturzystów Dla rodziców


 SAMOOCENA

        Jest to zespół opinii i sądów, które jednostka odnosi do siebie samej. Opinie te i osądy dotyczyć mogą zarówno aktualnych jak i potencjalnych możliwości psychosomatycznych. Jest ona istotnym czynnikiem doskonalenia samego siebie i porządkowania własnej osobowości.

Może ona być:

a/ w normie,

b/ zawyżona /lekko lub bardzo/,

c/ zaniżona /lekko lub bardzo/,

d/ stabilna lub niestabilna,

e/ adekwatna lub nieadekwatna.

Dobrze jest mieć samoocenę w normie. Najlepiej jednak mieć samoocenę lekko zawyżoną.

Jest ona wówczas stabilnym podkładem dla wewnątrzpochodnej motywacji ukierunkowanej na osiąganie zamierzonych realnych do osiągnięcia celów, nastraja optymistycznie i pociąga do działania.

Negatywnym skutkiem samooceny mocno zawyżonej jest najczęściej frustracja. Powstaje ona, gdy istnieje duża rozbieżność między faktycznymi miernymi możliwościami a wygórowanymi aspiracjami i ambicjami, gdy wielokrotnie nie osiągamy zamierzonego celu, lub gdy odnosimy Pyrrusowe zwycięstwa.

Większość każdej badanej populacji ma skłonność do zawyżania samooceny.

Jeśli i Tobie przydarzy się samoocena mocno zawyżona, to powinieneś ją zobiektywizować. Można tego dokonać poprzez zasięganie opinii o sobie wśród najbliższych, częste sprawdzanie swoich możliwości w konkretnym działaniu, stosowanie ostrych kryteriów do oceny efektów wykonywanej pracy.

Mając samoocenę zaniżoną, tracimy wiele szans rozwojowych i realnie istniejących możliwych do osiągnięcia celów, wygaszamy motywację wewnątrzpochodną, posiewamy wokół siebie defetyzm i pesymizm.

Zachęcam do dokonania samooceny w oparciu o kwestionariusz Leona Niebrzydowskiego oraz do poznawania i doskonalenia samego siebie.

Pytania dotyczące samooceny lub interpretacji otrzymanych wyników badań można zgłosić autorowi niniejszego materiału na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

SŁOWNIK   POMOCNICZY

Ambicja – poczucie własnej wartości i chęć jej jak najlepszego spożytkowania /łac. ambitio= krążenie, obchód, zabiegi o poparcie i urząd/.

Aspiracja – dążenie do osiągnięcia czegoś, pragnienie spełnienia zamiaru /łac. aspirare=natchnąć, dmuchać/.

Defetyzm – niewiara w powodzenie sprawy, w zwycięstwo, przewidywanie porażki z góry przed decydującą rozprawą /fr. defaitisme = klęskowiec, wyraz często używany w czasie I wojny światowej/.

Frustracja – stan przykrego napięcia psychicznego spowodowany niezaspokojeniem jakiejś potrzeby lub niemożnością osiągnięcia jakiegoś celu /łac. frustratio= rozczarowanie, chybienie; frustra=na próżno/.

Pyrrusowe zwycięstwo – efekt osiągnięty nadmiernym kosztem /od imienia Pyrrusa władcy Epiru, który zwyciężając Rzymian pod Asculum w Apulii

w 279 r. p.n.e. poniósł bardzo ciężkie straty/.

 

KWESTIONARIUSZ  SAMOOCENY  

JAKI  JESTEŚ ?  

wg  LEONA NIEBRZYDOWSKIEGO

 

INSTRUKCJA:   masz przed sobą listę przymiotników określających różne cechy Twojej osobowości. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, w jakim stopniu cechy te występują u Ciebie. Stopień nasilenia danej cechy zaznacz  „X”   w odpowiedniej rubryce.

 

 

Imię i nazwisko respondenta ______________________________

Klasa  _____________________    Data badania  _____________

 

 

 L.

 C e c h y

 występujące w stopniu

p.

d  o  d  a  t  n  i  e

 wysokim

 średnim

 niskim

zerowym

1

 Jestem prawdomówny/a

 

 

 

 

2

 Jestem słowny/a

 

 

 

 

3

 Jestem koleżeński/a

 

 

 

 

4

 Jestem uprzejmy/a

 

 

 

 

5

 Jestem sprawiedliwy/a

 

 

 

 

6

 Jestem wyrozumiały/a

 

 

 

 

7

 Jestem zdolny/a

 

 

 

 

8

 Jestem punktualny/a

 

 

 

 

9

 Jestem ambitny/a

 

 

 

 

10

 Jestem silny/a fizycznie

 

 

 

 

11

 Jestem zdrowy/a

 

 

 

 

12

 Jestem zrównoważony/a

 

 

 

 

13

 Jestem odpowiedzialny/a

 

 

 

 

14

 Jestem skromny/a

 

 

 

 

15

 Jestem stanowczy/a

 

 

 

 

16

 Jestem samokrytyczny/a

 

 

 

 

17

 Jestem oszczędny/a

 

 

 

 

18

 Jestem pracowity/a

 

 

 

 

19

 Jestem obowiązkowy/a

 

 

 

 

20

 Jestem odważny/a

 

 

 

 

21

 Jestem życzliwy/a

 

 

 

 

22

 Jestem zdyscyplinowany/a

 

 

 

 

23

 Jestem ładna-przystojny

 

 

 

 

24

 Mam silną wolę

 

 

 

 

 

Suma  „X”  -   krzyżyków w pionach

 

 

 

 

 

Przyjęty mnożnik

 

3

 

2

 

1

 

0

 

Suma  x  mnożnik

 

 

 

 

 

Iloczyny

 

 

 

 

 

Suma iloczynów – ogólna suma punktów

 

 

DGN – poziom samooceny

 

 

Porady

 

 

 

 

 

N O R M Y  /wąska i szeroka/

Wynik = 30 do 40 punktów  - norma wąska

Wynik = 20 do 50 punktów  - norma szeroka

Wynik < 30 lub 20 punktów – samoocena zaniżona lub bardzo niska

Wynik > 40 lub 50 punktów - samoocena  zawyżona lub bardzo wysoka

 

Więcej interesującego materiału na temat samooceny znajdziesz w opracowaniu Leona Niebrzydowskiego „O poznawaniu i ocenie siebie samego”.   Zachęcam do lektury oraz do zadumania się nad następującym stwierdzeniem: człowiek nigdy nie jest tak dobry, aby nie mógł być jeszcze lepszy ale i nigdy nie jest tak zły, aby nie mógł być jeszcze gorszy.

 

Marian Fornalski