Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

ZMIANY  w  KSZTAŁCENIU  PRZEWODNIKÓW  TURYSTYCZNYCH  i  PILOTÓW  WYCIECZEK

 

     Tegorocznych absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobyciem uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek informuję, że zmieniły się zasady naboru kandydatów na kursy, sposób ich przeprowadzania oraz nadawania uprawnień.

    Są one zwarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu

i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 

Dziennik Ustaw nr 60 poz. 302. Całe rozporządzenie jest bardzo obszerne i liczy aż 38 stron. Można je odnaleźć i przeczytać w Internecie. Dla zachęty i wstępnej orientacji w tym zakresie polecam lekturę wybranych jego fragmentów. Może po dwóch, trzech latach i Ty zdobędziesz prezentowaną „blachę” i bardzo ciekawą pracę w branży turystyczno-krajoznawczej.    

 

Marian Fornalski – przewodnik sudecki i pilot wycieczek

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA OGÓLNEGO DLA KANDYDATÓW

NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna liczba godzin/dni

1

2

3

4

1

Historia Polski

Podstawowe wiadomości z historii Polski

8

2

Geografia turystyczna Polski

Ogólna charakterystyka położenia geograficznego i środowiska przyrodniczego. Krainy geograficzne i krajobrazy Polski, naturalne i przekształcone. Ogólna charakterystyka gospodarki Polski i zagadnienia demograficzne. Podział administracyjny. Charakterystyka ważniejszych regionów turystycznych. Mniejszości narodowe i religie. Religioznawstwo.

13

3

Historia kultury w Polsce

Historia architektury w Polsce. Charakterystyczne cechy poszczególnych stylów architektonicznych w ich rozwoju historycznym, rozmieszczenie obiektów reprezentujących poszczególne style na mapie zabytków. Najważniejsze muzea polskie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach muzealnych. Najciekawsze dzieła malarstwa europejskiego w polskich zbiorach muzealnych. Malarstwo polskie - główne kierunki i przedstawiciele. Współczesna sztuka polska w zbiorach muzealnych. Ochrona dóbr kultury, jej formy prawne i organizacyjne. Kultura i sztuka ludowa. Główne regiony etnograficzne.

16

 

4

Ochrona przyrody i środowiska w Polsce

Podstawy programowe i prawne ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Krajowy system obszarów chronionych, międzynarodowe formy i systemy obszarów chronionych w Polsce. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, w tym związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym. Podstawowe pojęcia ekologii. Różnorodność biologiczna Polski - podstawowe pojęcia, stan, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego w lasach i na obszarach chronionych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach. Formy (rodzaje) turystyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu środowiska przyrodniczego.

6

5

Turystyka w Polsce

Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki. Wartości społeczne, zdrowotne, wychowawcze i gospodarcze turystyki. Podstawowe pojęcia z zakresu krajoznawstwa. Pionierzy turystyki i krajoznawstwa. Zarys historii turystyki w Polsce na tle krajów europejskich. Organizacja turystyki w Polsce: administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, izby gospodarcze, przedsiębiorstwa i biura turystyczne. Historia i organizacja przewodnictwa turystycznego.

5

6

Metodyka i etyka przewodnictwa

Kultura osobista, etyka i moralność przewodnika. Kultura uprawiania turystyki. Słowo jako narzędzie pracy przewodnika. Opanowanie języka polskiego i jego kultura, słownictwo, przykłady najczęstszych błędów językowych. Posługiwanie się mikrofonem w autokarze, pomieszczeniu zamkniętym i na wolnym powietrzu. Oprowadzanie grupy wycieczkowej w terenie otwartym i w pomieszczeniach zamkniętych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, muzealnych, cmentarzy i miejsc martyrologii. Problematyka wycieczek szkolnych, oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież. Oprowadzanie wycieczek osób niepełnosprawnych

9

7

Ogólne zasady bezpieczeństwa

w turystyce

Ogólne zasady bezpieczeństwa w prowadzeniu wycieczek. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań. Podstawowy skład apteczki.

4

8

Podstawowe przepisy prawne

w turystyce

Ustawa o usługach turystycznych. Umowy w turystyce, ich rodzaje, prawa i obowiązki stron. Umowy biur podróży z klientami. Stosunek prawny przewodnik - uczestnik wycieczki. Podstawy prawne zatrudniania przewodników (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Odpowiedzialność prawna przewodnika: karna, cywilna i służbowa. Przepisy związane z ruchem osobowym: meldunkowe, celne, graniczne i drogowe. Ubezpieczenia turystyczne.

6

9

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

Psychologia i socjologia grupy wycieczkowej. Przewodnik jako kierownik zespołu. Opis pożądanej sylwetki, cech psychofizycznych i walorów osobistych przewodnika. Zasady organizacji i kierowania zespołami ludzkimi, systemy komunikacji, grupy nieformalne. Psychologia młodzieży. Znużenie fizyczne i psychiczne, sposoby zapobiegania. Metody rozwiązywania konfliktów w grupie turystycznej oraz zapobiegania i likwidacji negatywnych zjawisk występujących w turystyce. Kształtowanie postaw proekologicznych u organizatorów i uczestników ruchu turystycznego.

8

10

Zajęcia praktyczne

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek szkoleniowych i polegają na samodzielnym przeprowadzeniu wybranych odcinków tras pod kierunkiem instruktora.

od 2 do 5 dni wycieczkowych

 

 

OGÓŁEM

75 godz.

+ 2-5 dni

                         

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ OGÓLNA DLA WSZYSTKICH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH

 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna liczba godzin (w tym ćwiczenia praktyczne)

1

2

3

4

1

Podstawowe wiadomości o górach Europy i świata

Przegląd masywów i pasm górskich wszystkich kontynentów ze szczególnym uwzględnieniem gór Europy.

4

2

Geografia turystyczna gór Polski

Podział geograficzny, morfologiczny i turystyczny gór Polski. Charakterystyka środowiska geograficznego oraz topografia najważniejszych grup górskich. Klimat i wody. Główne szlaki turystyczne.

8

3

Zagadnienia ochrony obszarów górskich

Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.

4

4

Góry w kulturze polskiej

Góry w literaturze pięknej, twórczości plastycznej i muzycznej. Kultura ludowa, jej główne przejawy i cechy. Wydawnictwa o tematyce górskiej: mapy, monografie, albumy, przewodniki, czasopisma i periodyki.

6

5

Historia i organizacja turystyki górskiej w Polsce

Historia poznania gór i turystyki górskiej, alpinizmu, przewodnictwa i ratownictwa górskiego. Wybitni polscy znawcy gór i turystyki górskiej. Polacy w górach świata. Organizacja turystyki górskiej, alpinizmu i ratownictwa górskiego.

4

6

Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej

Sprzęt i ekwipunek turystyczny. Zasady znakowania szlaków turystycznych. Odznaki turystyczne: GOT i GON. Metodyka prowadzenia grupy wycieczkowej w terenie górskim. Orientacja w terenie. Posługiwanie się mapą i kompasem.

6(4)

7

Bezpieczeństwo w górach

Charakterystyczne cechy klimatu górskiego. Rodzaje zagrożeń występujących w górach. Prowadzenie grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych (mgła, burza, noc, oblodzenie, zabłądzenie itp). Stan zdrowia turysty, przygotowanie kondycyjne, przeciwwskazania do uprawiania turystyki górskiej. Aklimatyzacja, choroba górska - jej objawy, zapobieganie i leczenie. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań. Improwizowany sprzęt transportowy i transport poszkodowanego. Wzywanie pomocy w górach. Podstawowe zasady asekuracji w terenie eksponowanym. Podstawowy skład apteczki przewodnika.

18(10)

 

 

OGÓŁEM

50(14)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

 

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH III KLASY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DLA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH

 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna liczba godzin (w tym ćwiczenia praktyczne)/ dni

1

2

3

4

1

Historia Sudetów na tle historii Polski, Czech i Niemiec

Wybrane wiadomości z historii Polski, Czech i Niemiec. Ważniejsze wydarzenia w historii Sudetów. Archeologia, osadnictwo, problematyka społeczna, kulturalna, gospodarcza, narodowościowa. Historia miast i miejscowości. Ważniejsze wydarzenia z historii współczesnej. Wybitne postacie historyczne, miejscowości i obiekty z nimi związane.

20

2

Środowisko przyrodnicze Sudetów i jego ochrona

Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego. Charakterystyka parków narodowych i krajobrazowych oraz wybranych rezerwatów przyrody. Ciekawostki przyrodnicze. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym.

20

3

Kultura i sztuka Sudetów

Historia kultury i sztuki Sudetów. Zabytki architektury, malarstwa i rzeźby. Obiekty architektury współczesnej. Muzea, instytucje naukowe i kulturalne. Literatura, plastyka i muzyka. Wybitni twórcy dawni i współcześni. Prasa i wydawnictwa regionalne.

10

4

Etnografia i kultura ludowa

Budownictwo drewniane, folklor, obrzędy, wierzenia, kultura ludowa. Skanseny, muzea i izby regionalne

5

5

Topografia i geologia Sudetów

Szczegółowa topografia Sudetów, układ grzbietów górskich i dolin rzecznych, przebieg działów wodnych. Budowa geologiczna Sudetów.

30

6

Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne Sudetów

Szlaki turystyczne, baza noclegowa, koleje linowe, wyciągi narciarskie, układ komunikacyjny, linie kolejowe i szosy, dojazdy i parkingi, panoramy z punktów widokowych. Drogi, koleje, ważniejsze obiekty przy trasach dojazdowych.

15

7

Metodyka i technika prowadzenia wycieczek, zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

Prowadzenie grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych (mgła, burza, noc, oblodzenie, zabłądzenie itp.). Stan zdrowia turysty, przygotowanie kondycyjne, przeciwwskazania do uprawiania turystyki górskiej. Aklimatyzacja, choroba górska - jej objawy, zapobieganie i leczenie. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań. Improwizowany sprzęt transportowy i transport poszkodowanego. Wzywanie pomocy w górach. Podstawowe zasady asekuracji w terenie eksponowanym. Skład podstawowej apteczki przewodnika.

15(4)

8

Szkolenie praktyczne

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek szkoleniowych i polegają na samodzielnym przeprowadzeniu wybranych odcinków tras pod kierunkiem instruktora. Wycieczki autokarowe i piesze (w tym jedna dwudniowa zagraniczna) obejmują w swoim programie także zajęcia z następujących przedmiotów - w wymiarze co najmniej:

1) środowisko przyrodnicze Sudetów i jego ochrona - 10 godz.;

2) kultura i sztuka Sudetów - 10 godz.;

3) etnografia i kultura ludowa - 5 godz.;

4) topografia i geologia Sudetów - 20 godz.;

5) komunikacja i zagospodarowanie turystyczne Sudetów - 5 godz.;

6) metodyka i technika prowadzenia wycieczek górskich, zasady bezpieczeństwa na wycieczkach - 10 godz.

12 dni

 

 

OGÓŁEM

115(4)

+ 12 dni

Uwagi:

 

1. Dla przedmiotów wymienionych w tabeli obowiązują szczegółowe wiadomości o obszarze Sudetów polskich oraz ogólne wiadomości o odpowiedniej części Sudetów czeskich i niemieckich.

2. Użyte w pkt 1 określenie "odpowiednia część Sudetów czeskich" oznacza dla obszaru zachodniego Sudetów: Góry i Pogórze Łużyckie (Lužické hory i Šluknovská pahorkatina), Góry Izerskie (Jizerské hory) i Pasmo Jesztedu i Kozakova (Ještěd i Kozákov) oraz Karkonosze (Krkonoše) i Podgórze Karkonoskie (Krkonošské podhůří), Wyżynę Broumowską (Broumovska vrchovina), Góry i Pogórze Orlickie (Orlické hory i Podorlická pahorkatina), Jesioniki (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník) oraz Góry Odrzańskie (Oderské vrchy); określenie "odpowiednia część Sudetów niemieckich" oznacza Góry i Pogórze Łużyckie (Lausitzer Gebirge, Lausitzer Bergland).

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 10

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

 

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

Minimalna liczba godzin (w tym ćwiczenia praktyczne)/dni

1

2

3

4

1

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie

- Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki, historia turystyki; (e)

- Organizacja turystyki na świecie; (e)

- Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego; (e)

- Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system "it", przedsiębiorstwa turystyczne; (e)

- Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki (e)

6

(e-learning

- 4*)

2

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

- Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny; (e)

- Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna; (e)

- Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski; (e)

- Unia Europejska - historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, wspólne instytucje UE; (e)

- Polska w Unii Europejskiej (e)

6

(e-learning

- 4*)

3

Obsługa ruchu turystycznego

- Zasady programowania imprez turystycznych;

- Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami; (e)

- Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;

- Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;

- Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych;

- Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.;

- Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe;

- Zasady rozliczania imprez turystycznych;

- Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy; (e)

- Rodzaje i specyfika transportu turystycznego; (e)

- Warunki uczestnictwa i rezygnacji; (e)

- Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;

- Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

36(12)

(e-learning

- 12*)

4

Geografia turystyczna Polski i Europy

- Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie;

- Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;

- Dostępność komunikacyjna Polski; (e)

- Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju; (e)

- Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;

- Pozaeuropejskie cele podróży Polaków, regiony wypoczynkowe oraz trasy krajoznawcze i specjalistyczne;

- Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce

40(20)

(e-learning

- 10*)

5

Historia kultury i sztuki

- Zarys historii kultury i sztuki - style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie; (e)

- Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp.;

- Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO);

- Religie w Polsce i na świecie w zarysie - miejsca pielgrzymkowe, wyznania;

- Mniejszości narodowe w Polsce - główne ośrodki

20

(e-learning

- 6*)

6

Interpretacja dziedzictwa

- Formy i zasady interpretacji, interpretacja w pracy pilota, scenariusze interpretacji dla wybranych miejsc i tematów, rekwizyty

6(3)

7

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

- Turystyczny Kodeks Etyczny;

- Prawa i obowiązki pilota wycieczek;

- Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;

- Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy; (e)

- Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;

- Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;

- Umowy zawierane w turystyce;

- Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe; (e)

- Opieka konsularna;

- Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów; (e)

- Protokoły szkód

10(4)

(e-learning

- 3*)

8

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

- Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych;

- Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc;

- Skład podstawowej apteczki

6(4)

9

Pilot a grupa

- Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;

- Procesy grupowe i techniki negocjacji;

- Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;

- Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu; (e)

- Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja;

- Zasady sporządzania protokołów zdarzeń - przykłady;

- Emisja głosu - warsztaty, praca z mikrofonem;

- Animacja czasu wolnego turystów; (w tym elementy animacji - propozycje zajęć (e));

- Elementy savoir-vivre'u i protokołu w biznesie

20(10)

(e-learning

- 4*)

10

Szkolenie praktyczne

Zajęcia według szczegółowego rozpisania zadań do realizacji i ćwiczeń (np. współpraca pilota i przewodnika w wybranym terenie). Szkolenie powinno łącznie trwać co najmniej 4 dni i zawierać:

4 dni

 

 

1) wycieczkę krajową jednodniową,

 

 

 

2) wycieczkę zagraniczną, co najmniej dwudniową z co najmniej jednym noclegiem w obiekcie hotelowym,

 

 

 

3) zajęcia jednodniowe w miarę możliwości w porcie lotniczym, promowym, procedury odpraw, logistyka; w przypadku braku możliwości odbycia zajęć w porcie lotniczym, promowym - aranżacja tych zajęć w terenie

 

 

 

OGÓŁEM

150(53)

+ 4 dni

 

 

w tym suma godzin szkolenia teoretycznego możliwego do przeprowadzenia w formie e-learningu

43*

 

(e) -  Tematy możliwe do realizacji w formie teoretycznego szkolenia przez Internet (e-learning).

*    Wymiar godzin szkolenia teoretycznego możliwego do realizacji w formie e-learningu.