POMOC  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

   Z nowym rokiem szkolnym wprowadzamy pierwszy etap nowych  zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.). W pełnym zakresie rozporządzenie to w naszej szkole będzie stosowane w roku szkolnym 2012/13.

Całej społeczności szkolnej udostępniamy treść rozporządzenia oraz propozycje wzorów niezbędnej dokumentacji, ponieważ zgodnie z intencją ustawodawcy ostateczny kształt i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole musi być efektem uzgodnień nauczycieli, rodziców uczniów, uczniów oraz specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów.

 

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr 

Dorota Błauta – wicedyrektor ds. pedagogicznych

Magdalena Zaremba – koordynator zespołu OPP

Hanna Kulik – pedagog szkolny

Agata Krosta-Fil – pedagog szkolny

Marian Fornalski – psycholog szkolny

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami", udzielają

i organizują uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole

i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

  1)   z niepełnosprawności;

  2)   z niedostosowania społecznego;

  3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  4)   ze szczególnych uzdolnień;

  5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

  7)   z choroby przewlekłej;

  8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

  10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

  11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły

i placówki.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący

w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami".

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1)   rodzicami uczniów;

  2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

  4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

  5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana

z inicjatywy:

  1)   ucznia;

  2)   rodziców ucznia;

  3)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

  4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  5)   asystenta edukacji romskiej;

  6)   pomocy nauczyciela.

6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

  1)   klas terapeutycznych;

  2)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

  3)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  5)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

  6)   porad i konsultacji.

2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom

w formie:

  1)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  2)   porad i konsultacji.

3. W placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

4. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 7. 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

2. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.

3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

4. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

6. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

7. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy.

8. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

§ 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

§ 13. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

§ 14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie

dla rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 15. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień

w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum

i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

§ 17. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

§ 18. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

  1)   rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a)  w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b)  w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

c)  w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe;

  2)   rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań

i uzdolnień uczniów.

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 19. 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej "zespołem".

2. Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy:

  1)   dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

  2)   dla ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

§ 20. 1. Do zadań zespołu należy:

  1)   ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

  2)   określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 - także

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

  3)   zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 3, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, o której mowa

w § 27 ust. 1, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał.

 

§ 21. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)).

2. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

§ 22. 1. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,

o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

  1)   cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  2)   działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  3)   metody pracy z uczniem;

  4)   zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych;

  5)   działania wspierające rodziców ucznia;

  6)   w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 21 ust. 3.

§ 23. 1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

  1)   danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

  2)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na kolejny rok szkolny.

2. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne,

a w przypadku klasy terapeutycznej - na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje

o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

§ 25. 1. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

§ 26. 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

2. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa

w art. 2 pkt 5 ustawy, informuje rodziców ucznia.

3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

  1)   na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  2)   na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

4. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

§ 27. 1. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Karta zawiera:

  1)   imię (imiona) i nazwisko ucznia;

  2)   nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

  3)   informację dotyczącą:

a)  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b)  potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1;

  4)   zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

  5)   zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  6)   ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

  7)   ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  8)   terminy spotkań zespołu;

  9)   podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

4. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.

§ 28. 1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty.

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty.

§ 29. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

  1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

  2)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

  3)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 30. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

  1)   prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

  2)   diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

  3)   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

  4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 31. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:

  1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

  3)   prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery

i podjęcia roli zawodowej;

  4)   koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

i placówkę;

  5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

§ 32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych

i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole

i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 33. W przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych

i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych

w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.

§ 34. 1. W terminie do dnia 31 marca 2011 r.:

  1)   dyrektorzy przedszkoli, gimnazjów i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły;

  2)   zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1.

2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,

o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów

i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2011/2012 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

5. W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

 

§ 35. 1. W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

2. W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, z wyjątkiem gimnazjów specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w gimnazjach ogólnodostępnych, może być organizowane nauczanie w klasach wyrównawczych na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

§ 36. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013.

§ 37. 1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.:

  1)   dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły;

  2)   zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1.

2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2011/2012, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół,

o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach

i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

5. W terminie do dnia 30 września 2012 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2012/2013.

§ 38. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu,

o którym mowa w § 39.

§ 39. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY  GRAFICZNE  PLANU  DZIAŁAŃ  WSPIERAJĄCYCH  ORAZ  KARTY INDYWIDUALNYCH  POTRZEB  UCZNIA   /WŁASNE  i  MINISTERIALNE/

 

PLAN  DZIAŁAŃ  WSPIERAJĄCYCH

opracowany na podstawie § 22  Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dziennik Ustaw nr 228 z 2010 r. poz. 1487

 

 

Imię i nazwisko ucznia /ów/

 

 

Szkoła, klasa

 

1

Cele do osiągnięcia w zakresie,

w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

2

Działania realizowane z uczniem

w ramach poszczególnych form

i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

3

Metody pracy z uczniem.

 

 

 

 

4

Zakres stosowania wymagań edukacyjnych wynikających

z programu nauczania

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

o którym mowa w przepisach

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych.

 

 

5

Działania wspierające rodziców ucznia.

 

 

 

 

6

Zakres współdziałania

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

/w zależności od potrzeb/.

 

 

KARTA  INDYWIDUALNYCH  POTRZEB  UCZNIA

założona na podstawie § 27  Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

– Dziennik Ustaw nr 228 z 2010 r. poz. 1487

 

1

 

Imię i nazwisko ucznia

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2a

 

Nazwa szkoły

/podkreśl nazwę szkoły/

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM NR 1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum lub 8 klasy szkoły podstawowej

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

 

Klasa

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

Informacje dotyczące:

 

 

a/ orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej - z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

 

 

b/ potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej

w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,

o których mowa w § 18 ust. 1.

 

4

Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

 

 

5

Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

6

Ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

 

 

Wpisuje dyrektor, umieszcza datę i podpis

7

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

8

Terminy spotkań zespołu.

Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.

 

 

 

Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom /§ 19/

9

Podpisy osób biorących udział

w poszczególnych spotkaniach zespołu.

 

 

 

§ 28. 1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty.

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty.

 

Plan działań wspierających opracowywany dla ucznia lub grupy uczniów posiadających podobne (jednorodne) potrzeby*

 

Obszar obejmowany wsparciem

 

 

 

 

 

Okres realizacji planu

 

Cele

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania, w tym zakres dostosowania wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

 

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody pracy z uczniem

 

 

 

 

 

 

 

Zakres współdziałania przedszkola/szkoły
z innymi podmiotami
(w zależności od potrzeb)

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy

Osób przygotowujących plan działań

 

 

 

Dyrektora

 

 

*Plan działań może być opracowany i realizowany dla grupy uczniów o potrzebach jednego rodzaju z różnych oddziałów.

Dyrektor decyduje o utworzeniu grupy i ewentualnym wspólnym przygotowaniu dla niej planu działania na podstawie analizy kart indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceń zespołów nauczycielskich.

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Część A

Data założenia karty

 

Imię / imiona i nazwisko ucznia

 

Nazwa przedszkola lub szkoły zakładającej kartę

 

Oznaczenie grupy / klasy

 

Podstawa założenia karty

Ważne informacje 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania / przygotowania przedszkolnego

Data wydania orzeczenia ……………    Numer orzeczenia ……………

Dotyczy:

 

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Data wydania opinii ……………             Numer opinii ……………

Dotyczy:

 

 

Rozpoznanie dokonane przez nauczycieli i specjalistów*

Dotyczy:

 

 

 

 

* Nauczyciele uczący w danej klasie, w wyniku zespołowej analizy indywidualnych przypadków uczniów, kartę indywidualnych potrzeb mogą założyć uczniowi:

* szczególnie uzdolnionemu;

* ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

* z zaburzeniami komunikacji językowej;

* choremu przewlekle;

* będącemu w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

* z niepowodzeniami szkolnymi;

* zaniedbanemu środowiskowo lub wychowawczo (w związku z trudną sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi);

*  z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem się za granicą lub różnicami kulturowymi;

* z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania (jedynie w sytuacji, kiedy planowane jest dodatkowe lub inne wsparcie niż wynikające z przepisów w sprawie organizacji indywidualnego nauczania).

 

UWAGA!

Karty nie zakłada się uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym), którym należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).


Część B

Imię / imiona i nazwisko ucznia

 

Data założenia części B*

 

Oznaczenie grupy / klasy

 

Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne

 

 

Zakres pomocy

Zalecenia zespołu

Ustalenia dyrektora

Formy i sposoby udzielanej pomocy

 

 

 

 

Okresy udzielania pomocy

 

 

Wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy**

 

 

Kto opracuje plan działań wspierających

 

 

 

 

Termin kolejnego spotkania zespołu

 

 

Podpisy

Osób biorących udział  w posiedzeniu zespołu

 

 

Dyrektora

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej***

 

 

 

 

 

Podpisy

Osób biorących udział  w posiedzeniu zespołu

 

 

Dyrektora

 

* W sytuacji potrzeby kontynuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przez kolejny okres czasu – do części A dołącza się kolejne części B

** Wypełnia tylko dyrektor

*** Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku kiedy ta sama lub inna forma pomocy jest zalecana na kolejny okres czasu, zespół ponownie wypełnia część B