Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

 

VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE 2011/2012

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

   Zachęcamy uczennice i uczniów do udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O RODZINIE 2011/2012 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Olimpiada jest rozgrywana na etapie szkolnym, okręgowym i centralnym. Etap szkolny polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy pisemnej na wybrany temat spośród podanych przez organizatorów. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie. Opracowania zbiorowe nie będą przyjmowane. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, ale mogą korzystać z konsultacji nauczyciela, szczególnie w zakresie literatury oraz konstrukcji tekstu, jak również poprawności zapisów bibliograficznych. Prace będące plagiatem, bądź zawierające fragmenty będące plagiatem, zostaną zdyskwalifikowane. Ocenę prac konkursowych przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Komitet Główny Olimpiady. Kryteria oceny prac ustala Komitet Główny Olimpiady. Liczba punktów uzyskana za pracę pisemną stanowi podstawę do podjęcia przez Komisję decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika do etapu okręgowego. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (okręgowego) podana zostanie na stronie internetowej www.knsnor.uni.opole.pl w terminie do 22 grudnia 2011 roku. Do etapu okręgowego zakwalifikowani będą uczniowie, którzy uzyskali 65% (minimum 19,5 punktów) możliwych do zdobycia punktów. Prace przysyłać należy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres olimpiadawor@interia.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2011 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Prace wraz z całą dokumentacją (Oświadczenie i Karta Zgłoszeniowa) powinny być wysłane z adresu mailowego szkoły, która kieruje ucznia do udziału w Olimpiadzie. Adresy mailowe szkół stanowią podstawę kontaktu pomiędzy Organizatorami i Uczestnikiem Olimpiady. Wszelkie informacje i komunikaty wysyłane będą na adres szkoły. Organizatorzy proszą nauczycieli uczniów uczestniczących

w Olimpiadzie o sprawdzenie pisowni danych osobowych oraz adresu szkoły ze względu na przygotowywanie dla nauczycieli i uczniów zaświadczeń o udziale w Olimpiadzie. WSKAZANIA DO WYKONANIA PRAC PISEMNYCH:

- objętość pracy powinna mieścić się w granicach 5 – 6 stron A4 (nie wliczając strony tytułowej oraz bibliografii),

- czcionka pracy Times New Roman, rozmiar czcionki – 12; odstęp - 1,5,

- prace zawierające mniej niż 5 stron tekstu nie będą podlegały ocenie,

- strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, wybrany temat pracy, dokładny adres szkoły, wraz z adresem mailowym szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

Wykorzystaną w pracy bibliografię zamieszczamy na końcu, stosując porządek alfabetyczny nazwisk i autorów wg wzoru: nazwisko i imię autora. tytuł publikacji, miejsce wydania i rok wydania. Zamieszczane w pracy cytaty powinny posiadać oznaczone źródło oraz powinny być wyróżnione w tekście poprzez cudzysłów. Cytaty nie ujęte w cudzysłów oraz cytaty bez podania źródła będą traktowane jako plagiaty. Praca zawierająca plagiaty będzie zdyskwalifikowana.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kartę zgłoszeniową. Wzór w/w dokumentów jest zamieszczony na stronie www.knsnor.uni.opole.pl  

Prace nie zawierające oświadczenia i karty zgłoszeniowej nie będą kwalifikowane. Dokumenty powyższe powinny być przesłane wraz z pracą pisemną do 5 grudnia 2011 r. wyłącznie pocztą elektroniczną (nie wymagany jest podpis uczestnika). Wszelkie dokumenty: karta zgłoszeniowa, praca pisemna oraz oświadczenie powinny być wysyłane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej z adresu szkoły na adres olimpiadawor@interia.eu. Organizatorzy wysyłają pisemne potwierdzenie wpływu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z sekretariatem Olimpiady. Dziekanat Wydziału Teologicznego UO nie udziela informacji dotyczących olimpiady. Podany adres do korespondencji olimpiadawor@interia.eu stanowi jedyny adres do korespondencji z Organizatorami. Poczta wysyłana na inne adresy nie będzie brana pod uwagę!

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów przebiegu Olimpiady zostaną umieszczane na stronie www.knsnor.uni.opole.pl. Uczestnicy oraz ich Opiekunowie proszeni są o śledzenie komunikatów zamieszczanych przez Organizatorów na www.knsnor.uni.opole.pl. Organizatorzy nie wysyłają do szkół treści komunikatów. TEMATY PRAC PISEMNYCH:

Małżeństwo jako wartość.

Znaczenie małżeństwa dla rozwoju osobowego żony i męża.

Uwarunkowania zdrowia rodziny.

Dzieci w sieci. Analiza w oparciu o wybrane portale internetowe.

Obraz „pierwszej miłości” w czasopismach dla młodzieży. Analiza krytyczna.

Tajemnice poprawnej rozmowy. Inteligentne emocjonalnie dziecko – podaj „przepis”. KRYTERIA OCENY PRAC: ocena formalnej strony pracy, zgodność treści z jej tematem,  struktura prezentacji tematu, stylistyczna poprawność języka, ocena zawartości merytorycznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Praca powinna być zapisana w jednym z następujących formatów: DOC (w przypadku nowej wersji Microsoft Office prosimy o zapisanie pliku jako dokument Word 97-2003) W przypadku nie posiadania oprogramowania Microsoft Office lub Open Office prosimy o pliki w formacie RTF (Rich Text Format) Email. Tytuł maila powinien wyglądać w następujący sposób: "Imię i nazwisko uczestnika - Olimpiada WOR" Załączone pliki powinny mieć następujące nazwy: Oświadczenie: "Oświadczenie - Imię i nazwisko uczestnika" i Karta zgłoszeniowa: "Karta - Imię i nazwisko uczestnika", Praca konkursowa: "Praca - Imię i nazwisko uczestnika". Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar - 12, interlinia pojedyncza. Tekst powinien być wyjustowany.

 

O inne szczegóły i warunki uczestnictwa w olimpiadzie można zasięgać informacji

u następujących osób:

 

wicedyrektor

nauczyciel WdŻwR

pedagog szkolny

pedagog szkolny

psycholog szkolny

mgr Dorota Błauta

mgr Magdalena Zaremba

mgr Hanna Kulik

mgr Agata Krosta-Fil

mgr Marian Fornalski