Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

KONKURS !!!

Dodano:07.11.2014

 

KONKURS !!!

DYREKCJA  ZESPOŁU SZKÓŁ

PONADGINAZJALNYCH  nr 1 OGŁASZA

 

KONKURS NA

 

PROJEKT LOGO  NASZEJ

 

 SZKOŁY.

 

(Jako logo rozumie się znak graficzny szkoły, będący jej identyfikatorem umieszczany na dokumentach i materiałach reklamowych szkoły).

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 

WSZYSCY UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC UPŁYWA W DNIU 19. GRUDNIA  2014 R.

PRACE  W FORMATACH GRAFICZNYCH:  JPG, PNG, BMP (na płycie CD, w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz wydrukiem pracy)

BĘDZIE PRZYJMOWAĆ PANI  KAMILA  SZOT ( SALA 8, BUDYNEK  A).

WYNIKI  OBRAD JURY ZOSTANĄ OGŁOSZONE W  DNIU 09.STYCZNIA 2015R.

PRZEWIDYWANE  SĄ  ATRAKCYJNE  NAGRODY!

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ

 NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

I.                    Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja ZSP nr 1.

II.                 Cel i przedmiot konkursu

1.   Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Kłodzku.

2.   Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3.   Konkurs trwa od 26.11.2014r. do 19.12.2014r.

III.              Warunki uczestnictwa w konkursie

1.   W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, a także inni pracownicy.

2.  Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3.   Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi

w regulaminie.

4.   Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5.   Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Kłodzku.

6.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV.               Forma prezentacji pracy konkursowej

1.   Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2.   Prace można wykonać  TYLKO korzystając z technik komputerowych.

3.   Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4.   Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

             być czytelne i łatwe do zapamiętania,

             być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

             wzbudzać pozytywne emocje,

             składać się :

     tylko z logotypu (stylizacji literowej)

     tylko z elementu graficznego będącego symbolem

     lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.  Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.  Prace należy składać podając:

-imię i nazwisko,

-klasę,

-płytę z nagraną pracą.

V.                 Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.    Prace należy składać do dnia 19.12.2014r. do p. Kamili Szot (sala nr 8 w budynku A).

2.    Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4.    Organizator nie zwraca prac.

VI.              Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1)   zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2)   oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3)   czytelność i funkcjonalność projektu,

4)   estetyka wykonania projektu.

VII.           Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1.    Dyrektor szkoły

2.    Przedstawiciel Rady Rodziców

3.    Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4.    Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki lub innego przedmiotu)

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

VIII.        Rozstrzygnięcie konkursu

1.    W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2.    Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3.    Planowana data ogłoszenia wyników 09.01.2014r.

4.    Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.