Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


  Nabór 2018/2019  
Oferta edukacyjna Dni Otwarte (tak było) Regulamin rekrutacji Wniosek o przyjęcie do szkoły Dokumenty do druku

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 

LISTA  TEMATÓW  DO  USTNEJ   CZĘŚCI EGZAMINU

MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – MATURA 2015

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Kłodzku

I. LITERATURA

1. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

2. Autobiografia pisarza jako źródło literackie. Zaprezentuj temat, odwołując się do tekstów literatury polskiej i obcej.

3. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych utworów epickich.

4. Literatura faktu jako diagnoza rzeczywistości. Przedstaw na wybranych przykładach literatury współczesnej.

5. Codzienność jako temat literatury. Omów, sięgając do różnych dzieł XX w.

6. Problem ludzkiej samotności. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury pięknej.

7. Rola satyry, karykatury i parodii w ocenie istniejącej rzeczywistości. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.

8. Cierpienie pojedyncze i zbiorowe jako temat literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

9. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm – przeanalizuj różne przedstawienia niedemokratycznej władzy w literaturze XX w. Zaprezentuj wnioski. 

10. Etos inteligencki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

11. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

12. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści.

13. „Poeta pamięta”. Przedstaw obowiązki poety w świetle literatury XX w.

14. Utwory literatury współczesnej wyrastające  z tradycji franciszkańskiej. Analizując celowo wybrane teksty, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia.

15. Porównaj istotę symbolicznego wykorzystania motywu drogi krzyżowej w literaturze romantycznej i współczesnej.  Odwołaj się do wybranych utworów.

16. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w różnych epokach literackich.

17. Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich przedstaw różne koncepcje szczęścia. Zaprezentuj wnioski. 

18. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne.

19. Różne postaci młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.   

20. Obrazy miejsc sakralnych w literaturze. Przedstaw je i określ ich funkcje                              w budowaniu przesłania dzieła literackiego. Odwołaj się do wybranych tekstów.

21. Konflikt pokoleniowy. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie wybranych tekstów literatury.

22. Literackie testamenty. Omów funkcje i cele jakim służą, na podstawie analizy celowo dobranych tekstów.

23. Obraz miasta w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu na podstawie wybranych tekstów.

24. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, przedstaw motyw podróży w literaturze.

25. Obrazy morderstwa w literaturze. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie wybranych dzieł.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie i filmowe.

2. Alegoria jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów różne sposoby jej wykorzystania.

3. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw  i porównaj różne sposoby obrazowania lęku w dziele sztuki.

4. Amerykanizacja kultury polskiej. Znajdź jej ślady we współczesnej literaturze  i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

5. Posługując się przykładami wybranych tekstów kultury masowej, omów jej wpływ na literaturę i sztukę. Zaprezentuj wnioski.

6. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury jednej epoki.

7. Ballada literacka a muzyczna - podobieństwa i różnice. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.

8. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, odwołując się do literatury i sztuki współczesnej.

9. Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Zaprezentuj i porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.

10. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o człowieku i jego losie. Zaprezentuj wnioski na podstawie wybranych przykładów.

11. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na  podstawie analizy wybranych dzieł.

12. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

13. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.

14. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady, zaprezentuj wnioski.

15. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację.

16. Getto warszawskie w literaturze i filmie. Porównaj jego wizerunek na podstawie analizy wybranych dzieł. Przedstaw wnioski.

17. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady dzieł literackich, plastycznych, filmowych i muzycznych. Zaprezentuj wnioski.

18. Tematyka historyczna i biblijna w tekstach piosenek twórców muzyki współczesnej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

19. Symbolika biblijna w tekstach kultury. Analizując wybrane teksty, przedstaw                    i omów jej funkcje.

20. Impresjonizm w malarstwie i literaturze Młodej Polski. Zanalizuj i porównaj wybrane utwory literackie i teksty kultury.

21. Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcję, jaką pełnią motywy muzyczne w wybranych przez Ciebie utworach literackich.

22. Świat orientalny jako źródło inspiracji artystów. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki.

23. Symbolika bramy w literaturze i sztuce. Omów wykorzystanie tego motywu, analizując teksty kultury z różnych epok.

24. Ikony popkultury XX wieku. Przedstaw sylwetki sławnych artystów, polityków, sportowców przekształcone w mityczne figury zbiorowej wyobraźni. Zaprezentuj wnioski.

25. Symbolika lustra w literaturze i sztuce. Omów wykorzystanie tego motywu, analizując teksty kultury z różnych epok.

III. JĘZYK

1. Nagłówki codziennej prasy. Na podstawie zebranego materiału oceń ich poprawność, stopień spójności z tekstem, określ funkcję językową.

2. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj procesy archaizacyjne

w wybranych dziełach.

3. Szkoła, dom, rozrywka w gwarze uczniowskiej. Zjawiska słowotwórcze i dowcip językowy. Omów temat, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.

4. Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na wybranych przykładach.

5. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

6. Język mówiony jako tworzywo literatury. Przedstaw jego funkcje na podstawie analizy celowo dobranych utworów.

7. Analizując wybrane polemiki prowadzone na łamach czasopism, przedstaw zastosowane chwyty erystyczne i określ ich funkcje.

8. Na podstawie analizy wybranych dzieł literatury współczesnej określ funkcję występujących w nich retorycznych środków językowych. Zaprezentuj wnioski.

9. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

10. Funkcje stałych związków frazeologicznych w języku współczesnym. Omów zagadnienie na podstawie wpływów antycznych i biblijnych.

11. Język jako źródło wiedzy o życiu minionych pokoleń. Przedstaw zagadnienie, analizując warstwę językową wybranych utworów pamiętnikarskich z określonej epoki.

12. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.

13. Wpływ poprawności politycznej na język. Przedstaw zjawisko i dokonaj jego oceny na przykładach wybranych tekstów prasowych.

14. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach utworów poetów należących do określonej grupy poetyckiej.

15. Twórcze wykorzystania stylów funkcjonalnych w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

16. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów zjawisko na przykładach wybranych utworów.

17. Środki poetyckiego obrazowania w prozie XX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

18. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.

19. Różne odmiany stylu publicystycznego. Przedstaw je i porównaj, analizując język

i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism.

20. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. Zaprezentuj wnioski.

21. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych

przykładach.

22. Analizując wybrany materiał literacki, omów przyczyny powstawania błędów językowych we współczesnej polszczyźnie.

23. Sposoby oszukiwania cenzury, czyli język ezopowy w literaturze. Omów, poddając analizie zgromadzony materiał językowy.

24. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Omów jej cechy językowe na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.

25. Język poezji współczesnej. Analizując utwory, przedstaw cechy warsztatu pisarskiego wybranych twórców.