Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystówŚWIETLICA SZKOLNA.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy jest:

– zapewnienie młodzieży opieki wychowawczej,

– tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce,

– pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

– organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

– rozwijanie samodzielności, samorządności  oraz społecznej aktywności,

– współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami i placówkami upowszechniania kultury,

– nawiązanie do tradycji kultury narodowej poprzez udział młodzieży w uroczystościach i imprezach okolicznościowych,

– organizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu sztuki, informatyki i wychowania zdrowotnego.

2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej:

– świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,

– czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów,

– świetlica realizuje swoje zadania według rocznego i miesięcznego planu pracy opiekuńczo– wychowawczej.

Z świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, a szczególnie:

– uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć oraz uczniowie oczekujący na dojazd po zajęciach lekcyjnych,

– uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela (na jednej godzinie lekcyjnej do 30 osób lub jedna klasa),

– inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

3. Prawa i obowiązki ucznia.

 Uczeń ma prawo:

– do właściwie zorganizowanej opieki,

– życzliwego traktowania,

– swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

– poszanowania godności osobistej,

– ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczeń zobowiązany jest do:

– przestrzegania regulaminu świetlicy,

– przestrzegania zasad współżycia w grupie,

– współpracy w procesie wychowania,

– ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

– dbanie o ład, porządek i estetykę pomieszczenia świetlicy,

– poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.

Uczniowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.